+359 2 988 6954

Общи условия

null
Общи условия за ползване на устройство с наименование „MyKi Pet” – Персонален GPS/GSM тракер за домашни любимци
(в сила от 01.11.2016 г.)

I. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Часовникът MyKi е продукт на „Алтерко Роботикс“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „България“ № 109, ет. 8.

„Алтерко Роботикс“ ЕООД е вписано в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри“ при Комисията за защита на личните данни с идентификационен №418975.

“Алтерко Роботикс“ ЕООД предоставя УСТРОЙСТВОТО MyKi Pet и ПРИЛОЖЕНИЕТО MyKi Pet съвместно с „Тера  Комюникейшънс“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 131384920, със седалище и адрес на управление гр. София, бул „Цариградско шосе“ № 113А.

Данни за контакт с „Алтерко Роботикс“ ЕООД в работни дени от 09:00 часа до 18:00 часа:

 • тел: *6954
 • e-mail: support@testwp.myki.pet

II. ДЕФИНИЦИИ

 1. MyKi Pet/ Устройството – Проследяващо персонален GPS/GSM тракер за домашни любимци, което след инсталиранe на SIM карта на доставчик на телекомуникационни услуги и сдвояване с мобилно устройство, на което е инсталирано приложението MyKi Pet, позволява проследяване на местоположението на Устройството чрез мобилното уствройство, с което е сдвоен.
 2. Приложение / Апликация – MyKi Pet – безплатно приложение за мобилен телефон с операционни системи Android и iOS, достъпно за изтегляне и инсталиране безплатно от „Google Play” и „App Store”, което предоставя възможност за връзка с Устройството.
 3. Потребител Ползвател на мобилно устройство и абонат на мобилен оператор на територията на Република България, който ползва Устройството MyKi.
 4. Сайта – има се предвид сайта http://testwp.myki.pet ;

 III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл.1. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат отношенията между “АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД (наричано по-долу за краткост АЛТЕРКО) и всяко лице (юридическо или физическо), което ползва Устройство с наименование „MyKi Pet” (наричано по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ), във връзка със закупуване на „MyKi Pet” (наричано по-долу за краткост УСТРОЙСТВОТО) и използване на Приложението „MyKi Pet”(наричано по-долу за краткост ПРИЛОЖЕНИЕТО) и услугите, предоставяни чрез него.

чл.2.  (1) OБЩИТЕ УСЛОВИЯ са задължителни за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на САЙТА/УСТРОЙСТВОТО и ПРИЛОЖЕНИЕТО.
(2) Със закупуване на УСТРОЙСТВОТО от http://testwp.myki.pet и активирането му ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Общите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. При използване на УСТРОЙСТВОТО и ПРИЛОЖЕНИЕТО MyKi PET ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Общи условия.

чл.3. (1) Всяко използване на САЙТА / УСТРОЙСТВОТО и/или ПРИЛОЖЕНИЕТО означава, че Вие сте : (а) се запознали внимателно с настоящите Общи условия и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
(2) АЛТЕРКО не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се е запознал с настоящите Общи условия. АЛТЕРКО не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби и нарушаване на гаранционните условия, възникнали поради неспазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на разпоредбите на настоящите Общи условия.

чл.4. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ могат да бъдат променяни едностранно от АЛТЕРКО по всяко време по собствено усмотрение или ако промените са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт, без специално предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители, считано от датата на тяхното публикуване на Сайта. Възможно е промените да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

чл.5. Всички изображения, поместени на сайта, имат единствено цел да създадат известна представа за типа на УСТРОЙСТВОТО, а не да го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на УСТРОЙСТВОТО в сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответното УСТРОЙСТВО. АЛТЕРКО не отговаря за такива несъответствия.

чл.6. Като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в публикуваната в Сайта информация, АЛТЕРКО уточнява, че изображенията на УСТРОЙСТВОТО имат информативен и насочващ характер, съответно доставеното УСТРОЙСТВО може да се различава от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

чл.7. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат променени от АЛТЕРКО по всяко време и могат да съдържат грешки.

чл.8. Всички УСТРОЙСТВА, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

чл.9. В Сайта може да бъде публикувана рекламна или промоционална информация за УСТРОЙСТВОТО и/или за предлаганите от АЛТЕРКО или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

IV. УСТРОЙСТВО (Проследаващо устройсто MyKi Pet)

чл.10. (1) УСТРОЙСТВОТО се предлага в един единствен дизайна (черен) и е окомплектовано с кабел за зареждане, Ръководство за употреба, Ръководство за безопасност, гаранционна карта.
(2) УСТРОЙСТВОТО се предлага:

 1. Без SIM карта, отключено за всички мобилни оператори на територията на Република България;
 2. Със SIM карта на мобилен оператор при условията на абонаментен план, съгласно търговската политика на съответния оператор;

чл.11. УСТРОЙСТВОТО предлага/съдържа следните интегрирани функции:

 1. Местоположение – показва позицията на MyKi Pet на картата, определена чрез GPS сигнал, чрез клетките на мобилните оператори или чрез засечените Wi-Fi мрежи. Ако функцията за локализация на Вашия смартфон е активирана, може да покаже и неговото местоположение.
 2. GSM Сигнал – показва силата на сигнала на мобилната мрежа.
 3. Батерия – показва заряда на батерията на MyKi Pet към настоящия момент.
 4. GPS/GSM позициониране – показва вида на позициониране в момента. Aко се използва GPS – показва и брой спътници, използвани за определяне на настоящата позиция на MyKi Pet.
 5. Скорост – показва дали Вашият домашен любимец се придвижва и каква е скоростта му на движение към настоящия момент.
 6. История на местоположението – показва конкретните местоположения на MyKi Pet, отчетени днес или през предходните 30 дни, с точното време за всяко от тях.
 7. Локации – показва отделните локации на MyKi Pet. Когато при натискане се оцветява в червено, групира близките една до друга локации.
 8. Възпроизвеждане на маршрут – възпроизвежда маршрута на MyKi Pet по време, а при повторно натискане увеличава 2 или 3 пъти скоростта, с която се възпроизвежда маршрутът.
 9. Безопасна зона – можете да определите две „Безопасни зони“. Когато активирате за първи път всяка от тях, ще видите карта с периметър. Преместете картата, така че окръжността да обхване желаната от Вас територия. Можете да промените (увеличите или намалите) периметъра на Безопасната зона. Натиснете „Продължи“, за да определите „Активно време за зоната“, като посочите начален и краен час на периода, през който очаквате домашният Ви любимец да се намира в зоната. След като натиснете „Готово“, определената от Вас „Безопасна зона“ ще бъде активирана. Можете да активирате и деактивирате съответните Безопасни зони чрез превключватели. Ако домашният Ви любимец напусне Безопасната зона, докато

чл.12. Условия за функционирaнето на УСТРОЙСТВОТО:

 1. Инсталирана микро SIM (3ff) карта, поддържаща възможност за предване на данни до сървър;
 2. Активиране чрез бутона за включване;
 3. Изтегляне и Инсталиране на ПРИЛОЖЕНИЕТО на мобилния телефон, с който ще бъде сдвоено УСТРОЙСТВОТО;
 4. Създаване на профил в ПРИЛОЖЕНИЕТО;
 5. Регистрация на УСТРОЙСТВОТО в ПРИЛОЖЕНИЕТО или на официалната Интернет страница на MyKi PET testwp.myki.pet;
 6. Наличие на покритие на телекомуникационната мрежа;

V. МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ (MyKi Pet)

чл.13. ПРИЛОЖЕНИЕТО предоставя възможност за постоянна връзка с УСТРОЙСТВОТО и контрол на неговото местоположение.

чл.14. (1) За използване функциите на ПРИЛОЖЕНИЕТО е необходимо то да бъде инсталирано на мобилния телефон, с който ще бъде свързано УСТРОЙСТВОТО и да бъде извършена регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез въвеждане в регистрационната форма на неговия интерфейс на следните данни:

 1. потребителско име;
 2. парола;
 3. идентификационен код на УСТРОЙСТВОТО;
 4. собствен телефонен номер;
 5. телефонен номер на УСТРОЙСТВОТО.;
 6. имейл адрес

(2) След въвеждане на данните във формата по ал.1, УСТРОЙСТВОТО получава идентификационен код, който следва да бъде потвърден в регистрационната форма.

VI. ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА чрез сайта http://myki.PET

чл.15. Настоящият раздел урежда условията за поръчка, покупка и доставка на Устройството MyKi PET, осъществявани чрез сайта http://myki.pet, администриран от „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД и не се отнася към условията на продажба на Устройството MyKi PET (самостоятелно или съвместно с други продукти) от други търговци, включително мобилни оператори на територията на Република България – дистрибутори, агенти или търговски партньори. Относно продуктите и условията на доставка на търговци, включително мобилни оператори, във връзка с пакетни продажби и промоции, провеждани съвместно с „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД и публикувани на сайта http://myki.PET, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да се запознае с техните Общи условия.

чл.16. УСТРОЙСТВОТО се предлага при условията на директна продажба в офис на „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД и при условията на продажба от разстояние чрез сайта testwp.myki.pet („без договор“) или чрез партньорската търговска мрежа на мобилни оператори при посочените от тях търговски условия („с договор на мобилен оператор“).

чл.17. (1) Заявка за закупуване (Поръчка) на УСТРОЙСТВОТО може да бъде направена чрез под-секция „Магазин“ в интернет страницата http://testwp.myki.pet.
(2) Поръчката чрез сайта http://testwp.myki.pet съдържа заявка за условията на закупуване на УСТРОЙСТВОТО самостоятелно или в пакет с Европейска SIM карта, данни за доставка и контакт (име и фамилия на поръчващия, телефон и имейл адрес за връзка, адрес за доставка). Възможно е поръчата да съдържа избор за закупуване на условията на закупуване („с договор на мобилен оператор“).
(3) Поръчката, направена през сайта http://testwp.myki.pet няма качеството на сключен договор за продажба от разстояние, а представлява съгласие от страна на Потребителя да получи УСТРОЙСТВОТО срещу заплащане при посочените в Поръчката условия.
(4) Регистрацията на Поръчка се потвърждава чрез имейл или обаждане на посочените във формата за поръчка данни за контакт, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.
(5) Поръчката се валидира и договорът за покупко-продажба от разстояние се счита за сключен към момента на получаването от страна на поръчващия на уведомление чрез SMS, обаждане или имейл, че Поръчката може да бъде изпълнена и поръчаното УСТРОЙСТВО може да бъде доставено. Когато поръчката е направена при условията на закупуване „с договор на мобилен оператор валидирането на Поръчката се осъществява от представител на съответния мобилен оператор, чрез чиято търговска мрежа се осъществява доставката.
(6) Договорът за покупко-продажба от разстояние включва настоящите Общи условия, Общите условия на мобилния оператор, чрез чиято търговска мрежа се осъществява Поръчката (когато УСТРОЙСТВОТО се закупува/поръчва „с договор на мобилен оператор“) и заявената и предоставена информация в сайта. Всеки договор е придружаван от гаранционен сертификат, издаден от „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД или от мобилния оператор, чрез чиято търговска мрежа се закупува УСТРОЙСТВОТО.

чл.18. (1) Доставките се осъществяват при следните условия:

 1. при поръчка „без договор“ – от „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД чрез куриер до 3 (три) работни дни от датата на потвърждаване изпълнението на поръчката до адрес посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ във формата за поръчка;
 2. при поръчка „с договор на мобилен оператор“ – от мобилния оператор при условията за продажба от разстояние на мобилния оператор;

(2) „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД не носи отговорност за забавени или неизпълнени доставки на Поръчки през сайта, когато УСТРОЙСТВОТО се закупува при условията „с договор на мобилен оператор“. В случай на евентуално забавяне на доставка по потвърдена Поръчка „без договор“, АЛТЕРКО се задължава да уведоми своевременно поръчващия, като се свърже с него на посочените във формата за поръчка данни за контакт.

(3) Детайлите по отношение на доставката на УСТРОЙСТВОТО включително, но не само тези относно срока на доставка, не представляват договорно задължение от страна на АЛТЕРКО за извършването на съответната доставка на конкретна дата. Съответно ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено, че ще бъде извършена доставката, не е спазена.

(4) АЛТЕРКО не носи отговорност за недоставени или забавени доставки, когато това се дължи на неточно посочени от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни за доставка или когато получателят или негов представител не могат да бъдат намерени на посочения за доставка адрес 2 (два) или повече пъти.

чл.19.  (1) Цената на УСТРОЙСТВО при Поръчка „без договор“, която е посочена в сайта, е крайна, в лева (BGN), с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси. Цената включва и цена на доставка на територията на Република България, съгласно посоченото в настоящите Общи Условия.

(2) Цената на УСТРОЙСТВО при Поръчка „с договор на мобилен оператор“, която е посочена в сайта, е формирана съгласно Условията на съответния мобилен оператор, чрез чиято търговска мрежа се осъществява Поръчката.

чл.20. (1) Цената на УСТРОЙСТВО „без договор“ се заплаща с наложен платеж в момента на доставката.

(2) Цената на УСТРОЙСТВО „с договор на мобилен оператор“ се заплаща, съгласно условията за продажба от разстояние на съответния мобилен оператор, чрез търговската мрежа на който се реализира Поръчката.

чл.21. Собствеността на УСТРОЙСТВОТО се прехвърля с предаването му на ПОТРЕБИТЕЛЯ, след извършване на плащането от негова страна. При поръчки от разстояние предаването на УСТРОЙСТВОТО ще се удостоверява с подписа на ПОТРЕБИТЕЛЯ или негов представител на транспортния документ, предоставен от куриера.

VII. ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА. ВРЪЩАНЕ НА УСТРОЙСТВО.

чл.22. (1) Правото на отказ от сключения Договор за продажба на УСТРОЙСТВО „без договор“ може да бъде реализирано и доставеното УСТРОЙСТВО да бъде върнато в 14-дневен срок от датата на доставка.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да уведоми АЛТЕРКО за отказа си преди изтичането на посочения срок чрез изпращане на попълнен формуляр за отказ, сканиран по имейл на адрес: support@testwp.myki.pet или в оригинал на адрес гр. София, бул. „България“ № 109, ет. 8

чл.23. При упражнено право на отказ от страна на Потребителя УСТРОЙСТВОТО следва да бъде върнато на адрес: гр. София, бул. „България“ № 109, ет. 8, като разходите за връщане са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 • УСТРОЙСТВОТО следва да бъде неупотребявано, в цялост на опаковката и във вида, в който е било доставено – в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация, без увреждания и без да са отстранени фабрично поставените фолио и стикери от корпуса на УСТРОЙСТВОТО, с непроменена софтуерна конфигурация (без инсталирани или премахнати приложения, качени лични снимки, контакти, съобщения и други подобни).
 • До датата на получаване на УСТРОЙСТВОТО обратно от АЛТЕРКО рискът от случайно погиване или повреждане се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ. АЛТЕРКО не дължи връщане на заплатени суми в случай на загубване, погиване или увреждане на УСТРОЙСТВОТО до момента на неговото получаване от него.
 • При упражнено право на отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ АЛТЕРКО връща цената на УСТРОЙСТВОТО в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на уведомяването за отказа по банков път по посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ сметка. Сумата ще бъде възстановена без това да доведе до някакви допълнителни разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

чл.24. Правото на отказ от сключения Договор за продажба на УСТРОЙСТВО „с договор на мобилен оператор“ може да бъде реализирано и доставеното УСТРОЙСТВО да бъде върнато, съгласно процедурата на мобилния оператор, чрез чиято търговска мрежа се изпълнява Поръчката.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

чл.25. В процеса на закупуване на УСТРОЙСТВОТО, неговото ползване и ползването на ПРИЛОЖЕНИЕТО могат да бъдат събирани лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

чл.26. Чрез активирането на УСТРОЙСТВОТО, регистрирането в ПРИЛОЖЕНИЕТО, включително чрез сдвояването на УСТРОЙСТВОТО с мобилен телефон, на който ПРИЛОЖЕНИЕТО е инсталирано, както и чрез извършването на поръчка от Сайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя лични данни и декларира, че е съгласен същите да бъдат събирани и обработвани по електронен път за целите на функциониране на УСТРОЙСТВОТО и обработката на поръчки и доставки от „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД и негови договорни партньори.

чл.27. „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД може да разкрие информацията по чл.25 и чл. 26 на неговите дистрибутори, агенти, подизпълнители и партньорски мобилни оператори при условията на споразумения за поверителност – за целите на обработване и изпълнение на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, проучвания и анализи на продажбите. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

чл.28. „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД не носи отговорност за събирането и обработката на лични данни, осъществявана от мобилните оператори, на които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е абонат и/или чиято SIM карта е инсталирана в УСТРОЙСТВОТО, в процеса на предоставянето на тяхната телекомуникационна услуга.

чл.29. Лични данни, които могат да бъдат обработвани и съхранявани включват, но не се ограничават до: данни за име, адрес, телефон, местоположение, снимки и друга информация от личен характер, въведена от ПОТРЕБИТЕЛЯ в ПРИЛОЖЕНИЕТО.

чл.30. Всички предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни за него се обработват и съхраняват от „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД съобразно законовите изисквания. „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД си запазва правото да използва данните на ПОТРЕБИТЕЛЯ за разкриване идентичността му в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите Общи условия.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

чл.31. При ползването на Сайта, УСТРОЙСТВОТО и ПРИЛОЖЕНИЕТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Р. България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Общи условия.

чл.32.(1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава и отговаря за всички предоставени данни във връзка със закупуване на УСТРОЙСТВОТО и регистрация в Приложението – да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на Поръчката или регистрацията.

(2) АЛТЕРКО има право да откаже да изпълни (да анулира) направената Поръчка, за което следва да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ. Анулирането на Поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи: непълна информация; недостатъчна наличност на УСТРОЙСТВОТО при Търговеца; изтегляне от пазара на УСТРОЙСТВОТО; установени от АЛТЕРКО злоупотреби от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с поръчката и използването на Устройството;

(3) АЛТЕРКО не носи отговорност за правилното функциониране на УСТРОЙСТВОТО и/или ПРИЛОЖЕНИЕТО при неточно или непълно въвеждане от ПОТРЕБИТЕЛЯ на данните за УСТРОЙСТВОТО и мобилното устройство, с което е сдвоено при инсталиране на ПРИЛОЖЕНИЕТО и извършване на регистрацията за неговото ползване.

чл.33.(1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уреди своите отношения с мобилен оператор така, че SIM картата, която постави в УСТРОЙСТВОТО да функционира нормално и да се ползват услугите и настройки на оператора, необходими за функционирането на УСТРОЙСТВОТО.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава предварително да се информира дали мобилното устройство, на което ще инсталира Приложението отговаря на техническите характеристики, необходими за правилното функциониране и осъществяването на връзка с УСТРОЙСТВОТО.

(3) АЛТЕРКО не носи отговорност за неправилното или невъзможното функциониране на УСТРОЙСТВОТО, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си за осигуряване на минимилните технически условия за неговото използване.

чл.34.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на отказ от Договора за продажба и връщане на продукта, съгласно посоченото в настоящите Общи условия.

чл.35.В случай на закупуване на УСТРОЙСТВОТО в пакет с Европейска SIM карта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да ползва същата за други цели и на други устройства.

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АЛТЕРКО

чл.36. АЛТЕРКО не носи отговорност при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в интернет в и/или извън страната, ако ПОТРЕБИТЕЛ не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставяните с ПРИЛОЖЕНИЕТО услуги.

чл.37. (1). В случай, че SIM картата е подменена или извадена от УСТРОЙСТВОТО, АЛТЕРКО не носи отговорност за осигуряване на съвместимост с друга поставена от потребителя на същото.

(2). В случай на системна неправилна употреба на УСТРОЙСТВОТО, в т.ч. неправилно зареждане на батерията, неспазване на гаранционните условия и неправилно съхранение, АЛТЕРКО не носи отговорност за качеството на работа на УСТРОЙСТВОТО.

чл.38.АЛТЕРКО не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, причинени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на ПРИЛОЖЕНИЕТО. Цялата информация в ПРИЛОЖЕНИЕТО се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ТЕРАКОМ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

чл.39. В допълнение на всички права и средства за защита, с които АЛТЕРКО разполага по силата на закона или съгласно настоящите Общи суловия, АЛТЕРКО има право да преустанови да временно или изцяло да преустанови достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до ПРИЛОЖЕНИЕТО, включително на достъпа до неговия акаунт в ПРИЛОЖЕНИЕТО без предизвестие и без допълнителни обяснения, по своя преценка, в случай че: 1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава настоящите Общи условия 2) това е необходимо за предотвратяване на залуопотреби, нарушаване правата на трети лица или законни задължения на АЛТЕРКО 3) е налице изрично изискване на закона и или регулаторен орган в изпълнение на законните му правомощия.

XI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

чл.40. Цялата информация на Сайта, както и цялата информация, свързана с УСТРОЙСТВОТО и/или ПРИЛОЖЕНИЕТО, достъпна чрез връзка с Интернет и/или други форми на търговска комуникация, включително, но не само лога, графични изображения или надписи, търговски символи, динамични символи, текстове и/или мултимедийно съдържание („Съдържанието“), са изключителна собственост на АЛТЕРКО.

чл.41. АЛТЕРКО има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта/ УСТРОЙСТВОТО и/или ПРИЛОЖЕНИЕТО, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

чл.42. Нищо в сключения, съгласно настоящите Общи условия, договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на АЛТЕРКО ПОТРЕБИТЕЛЯТ да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от обектите и съдържанието по чл. 40 по-горе, включително, но не само, съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание или описанията на УСТРОЙСТВОТО по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на АЛТЕРКО върху Съдържанието. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на АЛТЕРКО.

чл.43. Всякакво Съдържание, до което ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите Общи условия.

чл.44. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящите Общи условия.

чл.45. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на АЛТЕРКО за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично от АЛТЕРКО. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящите Общи условия и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на АЛТЕРКО.

чл.46. Изпращането до ПОТРЕБИТЕЛЯ или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на АЛТЕРКО няма да се счита за съгласие от страна на АЛТЕРКО да позволи на ПОТРЕБИТЕЛЯ да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от АЛТЕРКО.

чл.47. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели, освен изрично позволените в настоящите Общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от АЛТЕРКО.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

чл.48. АЛТЕРКО има право да променя технологията и дизайна на Сайта и/или ПРИЛОЖЕНИЕТО и/или УСТРОЙСТОВОТО без предварително известяване.

чл.49. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Всички права запазени!

“АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД